Salam, Qonaq!
Hörmətli Müsəlman! Saytın bütün imkanlarından istifadə etmək üçün qeydiyyatdan keçin.
Baş Sehife
Giriş
Kitabxana | Dualar
1 2 3 4 >>

KUMEYL DUASI

Taqlar:kumeyl duasi
Yerleşdirdi:Admin (21.03.2019 / 18:16)
Reytinq:rating 97 article (0)
Oxunmuş:62
Fikirler:0
screenBu dua məşhur dualardandır, Əllamə Məclisi (r.ə) buyurmuşdur ki, bu, ən yaxşı dualardan biridir. Bu duanı Həzrət Əli (ə) özünün xüsusi səhabələrindən olan Kumeyl ibni Ziyada öyrətmişdir. Şə`banın 15-ci gecəsində və hər cümə axşamları oxunur. Düşmənin şərrindən amanda olmaq, ruzi qapısının açılması və günahların bağışlanmasında tə`sirlidir.Əllahummə inni əs`əlukə birəhmətikəlləti vəsiət kullə şəy`, və biquvvətikəlləti qəhərtə biha əla kulli şəy`, və xəzəə ləha kullu şəy`, və zəllə ləha kullu şəy`, və bicəbərutikəlləti ğələbtə biha kullə şəy`, və biizzətikəlləti la yəqumu ləha şəy`, və biəzəmətikəlləti mələət kullə şəy,` və bisultanikəlləzi əla kullə şəy`, və bivəchikəl-baqi bə`də fənai kulli şəy`, və biəsmaikəlləti mələət ərkanə kulli şəy`, və biilmikəlləzi əhatə bikulli şəy`, və binuri vəchikəlləzi əzaə ləhu kullu şəy`, ya Nuru, ya Quddus, ya əvvələl-əvvəlinə və ya axirəl-axirin.
Əllahumməğfir liyəz-zunubəlləti təhtikul-isəm.

Əllahumməğfir liyəz-zunubəlləti tunzilun-niqəm. Əllahumməğfir liyəz-zunubəlləti tuğəyyirun-niəm. Əllahumməğfir liyəz-zunubəlləti təhbisud-dua.

Əllahumməğfir liyəz-zunubəlləti tunzilul-bəla. Əllahumməğfir li kullə zənbin əznəbtuhu və kullə xətiətin əxtətuha.

Əllahummə inni ətəqərrəbu iləykə bizikrik, və əstəşfiu bikə ila nəfsik, və əs`əlukə bicudikə ən tudniyəni min qurbik, və ən tuziəni şukrək, və ən tulhiməni zikrək.

Əllahummə inni əs`əlukə sualə xaziin mutəzəllilin xaşi`, ən tusamihəni və tərhəməni və təc`ələni biqismikə raziyən qania, və fi cəmiil-əhvali mutəvazia.

Əllahummə və əs`əlukə sualə məniştəddət faqətuh, və ənzələ bikə indəş-şədaidi hacətəh, və əzumə fima indəkə rəğbətuh.

Əllahummə əzumə sultanukə və əla məkanuk, və xəfiyə məkrukə və zəhərə əmruk, və ğələbə qəhrukə və cərət qudrətuk, və la yumkinul-firaru min hukumətik.
Əllahummə la əcidu lizunubi ğafirən və la liqəbaihi satira, və la lişəy`in min əməliyəl-qəbihi bil-həsəni mubəddilən ğəyrək, la ilahə illa ənt, subhanəkə və bihəmdik, zələmtu nəfsi və təcərrə`tu bicəhli, və səkəntu ila qədimi zikrikə li və mənnikə ələyy.
Əllahummə movlayə, kəm min qəbihin sətərtəh, və kəm min fadihin minəl-bəlai əqəltəh, və kəm min isarin vəqəytəh, və kəm min məkruhin dəfə`təh, və kəm min sənain cəmilin ləstu əhlən ləhu nəşərtəh.
Əllahummə əzumə bəlai və əfrətə bi suu hali, və qəsurət bi ə`mali və qəədət bi əğlali, və həbəsəni ən nəf`i bu`du əməli, və xədəətnid-dunya biğururiha, və nəfsi bicinayətiha və mitali, ya Səyyidi, fəəs`əlukə biizzətikə ən la yəhcubə ənkə duai suu əməli və fiali, və la təfzəhəni bixəfiyyi məttələ`tə ələyhi min sirri, və la tuacilni bil-uqubəti əla ma əmiltuhu fi xələvati, min sui fi`li və isaəti, və dəvami təfriti və cəhaləti, və kəsrəti şəhəvati və ğəfləti, və kunillahummə biizzətikə li fi kullil-əhvali rəufa, və ələyyə fi cəmiil-umuri ətufa, Ilahi və Rəbbi, mən li ğəyrukə əs`əluhu kəşfə zurri vən-nəzərə fi əmri, Ilahi və Movlayə, əcrəytə ələyyə hukmənittəbə`tu fihi həva nəfsi və ləm əhtəris fihi min təzyini əduvvi, fəğərrəni bima əhva və əs`ədəhu əla zalikəl-qəza, fətəcavəztu bima cəra ələyyə min zalikə bə`zə hududik, və xaləftu bə`zə əvamirik, fələkəl-həmdu ələyyə fi cəmii zalik, və la huccətə li fima cəra ələyyə fihi qəzauk, və əlzəməni hukmukə və bəlauk, və qəd ətəytukə ya Ilahi, bə`də təqsiri və israfi əla nəfsi, mu`təzirən nadima, munkəsirən mustəqila, mustəğfirən munibən muqirrən muz`inən mu`tərifa, la əcidu məfərrən mimma kanə minni və la məfzəən ətəvəccəhu iləyhi fi əmri, ğəyrə qəbulikə uzri və idxalikə iyyayə fi səəti rəhmətik.Əllahummə fəqbəl uzri, vərhəm şiddətə zurri, və fukkəni min şəddi vəsaqi, ya Rəbbirhəm zə`fə bədəni və riqqətə cildi, və diqqətə əzmi, ya mən bədəə xəlqi və zikri və tərbiyəti və birri və təğziyəti, həbni libtidai kərəmikə və salifi birrikə bi, ya Ilahi və Səyyidi və Rəbbi, əturakə muəzzibi binarikə bə`də tovhidikə və bə`də məntəva ələyhi qəlbi min mə`rifətik, və ləhicə bihi lisani min zikrik, və`təqədəhu zəmiri min hubbik, və bə`də sidqi`tirafi və duai xaziən lirububiyyətik, həyhatə əntə əkrəmu min ən tuzəyyiə mən rəbbəytəh, ov tubə`idə mən ədnəytəh, ov tuşərridə mən avəytəh, ov tusəllimə iləl-bəlai mən kəfəytəhu və rəhimtəh, və ləytə şi`ri, ya Səyyidi və Ilahi və Movlayə, ətusəllitun-narə əla vucuhin xərrət liəzəmətikə sacidəh, və əla əlsunin nətəqət bitovhidikə sadiqəh, və bişukrikə madihəh, və əla qulubini`tərəfət biilahiyyətikə muhəqqiqəh, və əla zəmairə həvət minəl-ilmi bikə hətta sarət xaşiəh, və əla cəvarihə səət ila ovtani təəbbudikə taiəh, və əşarət bistiğfarikə muz`inəh, ma hakəzəz-zənnu bikə və la uxbirna bifəzlikə ənk, ya Kərimu ya Rəbb, və əntə tə`ləmu zə`fi ən qəlilin min bəlaid-dunya və uqubatiha, və ma yəcri fiha minəl-məkarihi əla əhliha, əla ənnə zalikə bəlaun və məkruhun qəlilun məksuh, yəsirun bəqauh, qəsirun muddətuh, fəkəyfəhtimali libəlail-axirəti və cəlili vuquil-məkarihi fiha, və huvə bəlaun tətulu muddətuh, və yədumu məqamuh, və la yuxəffəfu ən əhlih, liənnəhu la yəkunu illa ən ğəzəbikə vəntiqamikə və səxətik, və haza ma la təqumu ləhus-səmavatu vəl-ərz.Ya Səyyidi fəkəyfə li və ənə əbdukəz-zəifuz-zəlilul-həqirul-miskinul-mustəkin, ya Ilahi və Rəbbi və Səyyidi və Movlayə, liəyyil-umuri iləykə əşku və lima minha əziccu və əbki, liəlimil-əzabi və şiddətih, əm litulil-bəlai və muddətih, fələin səyyərtəni lil-uqubati məə ə`daik, və cəmə`tə bəyni və bəynə əhli bəlaik, və fərrəqtə bəyni və bəynə əhibbaikə və ovliyaik, fəhəbni, ya Ilahi və Səyyidi və Movlayə və Rəbbi, səbərtu əla əzabikə fəkəyfə əsbiru əla firaqik, və həbni, ya Ilahi, səbərtu əla hərri narikə fəkəyfə əsbiru ənin-nəzəri ila kəramətik, əm kəyfə əskunu fin-nari və rəcai əfvuk, fəbiizzətikə ya Səyyidi və Movlayə uqsimu sadiqa, ləin tərəktəni natiqən ləəziccənnə iləykə bəynə əhliha zəcicəl-amilin, və ləəsruxənnə iləykə suraxəl-mustəsrixin, və ləəbkiyənnə ələykə bukaəl-faqidin, və ləunadiyənnəkə əynə kuntə ya vəliyyəl-mu`minin, ya ğayətə amalil-arifin, ya ğiyasəl-mustəğisin, ya həbibə qulubis-sadiqin, və ya ilahəl-aləmin, əfəturakə subhanəkə ya Ilahi və bihəmdik, təsməu fiha sovtə əbdin muslimin sucinə fiha bimuxaləfətih, və zaqə tə`mə əzabiha bimə`siyətih, və hubisə bəynə ətbaqiha bicurmihi və cərirətih, və huvə yəziccu iləykə zəcicə mu`əmmilin lirəhmətik, və yunadikə bilisani əhli tovhidik, və yətəvəssəlu iləykə birububiyyətik, ya Movlayə fəkəyfə yəbqa fil-əzabi və huvə yərcu ma sələfə min hilmik, əm kəyfə tu`limuhun-naru və huvə yə`mulu fəzləkə və rəhmətək, əm kəyfə yuhriquhu ləhibuha və əntə təsməu sovtəh, və təra məkanəh, əm kəyfə yəştəmilu ələyhi zəfiruha və əntə tə`ləmu zə`fəh, əm kəyfə yətəqəlqəlu bəynə ətbaqiha və əntə tə`ləmu sidqəh, əm kəyfə təzcuruhu zəbaniyətuha və huvə yunadikə ya Rəbbəh, əm kəyfə yərcu fəzləkə fi itqihi minha fətətrukuhu fiha, həyhatə ma zalikəz-zənnu bik, və ləl-mə`rufu min fəzlik, və la muşbihun lima aməltə bihil-muvəhhidinə min birrikə və ihsanik, fəbil-yəqini əqtəu lov la ma həkəmtə bihi min tə`zibi cahidik, və qəzəytə bihi min ixladi muanidik, ləcəəltən-narə
Paylaş: Whatsappda paylas Facebook Twitter Google Bookmarks
1 2 3 4 >>

Saytdakı məlumatlardan istifadə zamanı istinad etməyiniz vacibdir!

ILK-10
Hazırladı: MOVLA_ELCHIN